search instagram arrow-down

Algemene voorwaarden

Prijzen

  1. Alle prijzen die Root herbs hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Root herbs gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Root herbs. 
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Root herbs zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Er zullen dus geen nieuwe leveringen gedaan worden totdat de achterstanden zijn weggewerkt.

Levering

  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
  3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Root herbs het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
  4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Root herbs kan tegenwerpen.

Retourneren

  1. Retourneren is helaas niet mogelijk. Dit komt omdat het product op maat gemaakt is. Het product kan dus niet hergebruikt worden. Ook vallen de producten onder de voedingwet en deze kennen uitzonderingen met betrekking op retourneren. Onder andere door bederf en vanuit hygiene oogpunt.
%d bloggers liken dit: